Ongevallen

Nuttige informatie teneinde maximaal te kunnen genieten van de tussenkomst van het Departement Ongevallen van de KBVB.

1. Principe

Er kan beroep gedaan worden op een tussenkomst van het Departement Ongevallen indien het ongeval zich voordoet:

 • Op het terrein of op de plaats van de organisatie;
 • In de neutrale zone;
 • In de kleedkamers;
 • Op de weg van de kleedkamers naar het terrein of omgekeerd.
 • Op de kortste weg van huis naar het terrein.

2. Aangifte

2.1. Formulier “Aangifte van ongeval”

Dit formulier is beschikbaar in de kantine of op het clubsecretariaat, kopie voorbeeld zie einde van deze pagina of klik hier.

Zo spoedig mogelijk de hierna vermelde rubrieken van dit formulier invullen:

 • Naam en voornaam gekwetste;
 • Gegevens ziekenfonds ( liefst klever aanbrengen);
 • Beroep of “ student”;
 • Adres werkgever ( in voorkomend geval);
 • Datum en uur ongeval;
 • Omstandigheden van het ongeval ( bondig).

Bijkomend moet er ook een formulier ingevuld worden voor de club zelf!

2.2. Formulier “ Medisch getuigschrift” ( keerzijde van 2.1.)

Laten invullen , dateren en ondertekenen door de behandelende geneesheer. Opgelet: indien er beroep moet worden gedaan op een :

 • Specialist;
 • Radioloog;
 • Kinesitherapeut of fysiotherapeut.

moet dit uitdrukkelijk aangeduid worden in de daartoe voorziene rubriek.

De aangifte binnen de 48uur aan de clubsecretaris bezorgen . Hij doet verder het nodige. Na registratie bij het departement ontvangt de club het registratiebewijs. Het departement behandelt het dossier uitsluitend via de club. De betrokkene komt dit ophalen bij de secretaris of deze laatste stuurt het op. Hij houdt het bij tot op het ogenblik van het herstel.


3. Medisch dossier - Kinesitherapie

Om te kunnen genieten van een tussenkomst voor kinesitherapie is er steeds een voorafgaande toestemming nodig van het departement ( tussenkomst betreft maximum 60 behandelingen). Volgende procedure dient dan gevolgd te worden:

 • Het gedateerde voorschrift van de geneesheer met vermelding van het aantal behandelingen aan de secretaris bezorgen ( eerste voorschrift kan via medisch getuigschrift – zie 2.2.);
 • Wachten op de toelating van het departement ( tussenkomst vanaf de aangeduide dag).

4. Teruggave onkosten

Bij genezing kan de betrokkene de gemaakte onkosten , via de club, indienen bij het departement.

Procedure:

 • De geneesheer vult het “ getuigschrift van herstel” ( strookje van het registratieformulier) in en ondertekent het;
 • De betrokkene rekent eerst af met zijn ziekenfonds en bezorgt het overzicht van de afrekening samen met de originele bewijsstukken van de gemaakte onkosten ( ook medicatie) aan de clubsecretaris.

Aan de hand van deze documenten bepaalt het departement de tussenkomst waarop de betrokkene recht heeft. Dit bedrag wordt , na afhouding van een forfaitair bedrag voor administratiekosten, overgemaakt aan de club die op haar beurt de betrokkene uitbetaalt.


5. Vervaltermijn

Twee jaar na de datum van ontvangst van het laatste document in het dossier.

Samengevat

 • Er moeten 2 documenten ingevuld worden: het formulier van de KBVB, en het formulier voor de club (zie bijlagen onderaan)
 • Op het formulier “Aangifte ongeval Kontich”, vult de gekwetste persoon of zijn wettige vertegenwoordiger alle gevraagde gegevens in. Met het tweede formulier (KBVB) gaat hij naar de dokter of de spoeddienst van een hospitaal. Daar zal de dokter de nodige inlichtingen invullen op het medisch getuigschrift.
 • Aan de andere kant van dit formulier zal de gekwetste persoon een kleefbriefje aanbrengen van de mutualiteit in het daarvoor voorziene vakje. Hij zelf vult NIETS in op dit formulier, behalve het deel dat de betrokkene al dan niet een hospitalisatieverzekering heeft.
 • De betrokkene of zijn wettige vertegenwoordiger tekent dan onderaan het formulier.
 • De beide documenten worden dan door de gekwetste persoon of zijn wettige vertegenwoordiger afgegeven bij de GC, Helenaveldstraat 26 te Kontich, BINNEN DE 48 U na het ongeval of het eerste onderzoek van de dokter. De club/GC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor aangiftes die te laat worden ingediend!
 • De GC zal dan de aangifte doorsturen naar de voetbalbond.
 • Ongeveer veertien dagen nadien zal de GC een dossiernummer krijgen van de bond, samen met een bevestigingsbrief. Deze brief MOET door de gekwetste persoon of zijn wettige vertegenwoordiger opgehaald worden bij de GC (op verzoek kan de brief opgestuurd worden naar het adres van de betrokkene) Op deze brief staat immers het in te vullen attest dat een dokter moet invullen als de speler genezen is.
 • Als de speler genezen is, dan zal hij/zij of zijn/haar wettige vertegenwoordiger deze ingevulde brief, samen met een onkostenstaat die hij laat opmaken bij het ziekenfonds afgeven aan de GC of een ander bestuurslid.
 • De GC stuurt alles naar de bond.
 • Eén maand nadien komt de afrekening via de rekening van de club en stuurt de KBVB een kwijtschrift naar de GC. Het kwijtschrift kan men ophalen op het secretariaat. Het secretariaat is gelegen in de Helenaveldstraat 26 te Kontich (straat Delhaize-Aldi)
 • De financiële dienst van de club zal dan het verschuldigde bedrag overmaken op het rekeningnummer dat werd opgegeven bij de aangifte van het ongeval.
 • Het dossier wordt afgesloten.

Bijkomende informatie omtrent het reglement van het departement kan steeds gevraagd worden aan de clubsecretaris. Hij kan u ook begeleiden bij het opvolgen van uw dossier.

Clubsecretaris K. Kontich FC
Theo Knegtel - 0495/90.33.00 - gc@kkontichfc.be